algemene voorwaarden

Download hier

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door het Kantoor worden uitgevoerd (inclusief aanvullende of vervolgopdrachten) en op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.2 Onder ‘het Kantoor’ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden begrepen: een - onder de handelsnaam #RECHT advocaten - zelfstandig werkend en contracterend advocatenkantoor, al dan niet door tussenkomst van een praktijkvennootschap, en welk advocatenkantoor op enig moment op de website www.hashtag-recht.nl wordt vermeld.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden, waaronder inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden, van de opdrachtgever worden hierbij expliciet afgewezen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die (in)direct op enigerlei wijze betrokken zijn in verband met de aan het Kantoor gegeven opdracht, respectievelijk ten behoeve van (rechts)personen voor het handelen of nalaten waarvan het Kantoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 2 - #RECHT advocaten

2.1 Het Kantoor is aangesloten bij #RECHT advocaten.

2.2 #RECHT advocaten is geen maatschap of samenwerkingsverband in de zin van de Verordening op de advocatuur. Bij #RECHT advocaten zijn zelfstandig werkende advocaten(kantoren) aangesloten die uitsluitend contracteren op persoonlijke titel, al dan niet door tussenkomst van hun praktijkvennootschap. Daarbij maken zij alle gebruik van de handelsnaam ‘#RECHT advocaten’ en gebruiken zijn verder onder meer dezelfde huisstijl, website en faciliteiten.

Artikel 3 - Opdracht

3.1 Een opdracht wordt, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, steeds en uitsluitend door het Kantoor als opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Door het verstrekken van de opdracht aan het Kantoor doet de opdrachtgever afstand van het recht om personen of rechtspersonen die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan het Kantoor aansprakelijk te stellen uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad. Op het bepaalde in dit artikellid kan tevens door personen of rechtspersonen die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan het Kantoor een beroep worden gedaan. De overige bij #RECHT advocaten aangesloten kantoren worden uitdrukkelijk geen partij bij de opdracht.

3.2 Het Kantoor is tegenover de opdrachtgever gehouden de zorg te betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van het Kantoor als opdrachtnemer mag worden verwacht. Het Kantoor kan niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3.3 Het Kantoor zal de opdracht uitsluitend verrichten ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de in dit verband verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover dit volgt uit artikel 1.4. Ook kunnen aan de opdracht geen rechten worden ontleend door derden die direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Het Kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever.

Artikel 4 - Vergoedingen

4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door het Kantoor bestaan uitsluitend uit honorarium en verschotten. Een algemene of procentuele kantoortoeslag wordt niet in rekening gebracht.

4.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd (het aantal gewerkte uren) en het voor de opdracht geldende uurtarief.

4.3 Verschotten zijn de kosten die het Kantoor specifiek ten behoeve van de opdrachtgever voldoet (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten en kosten van andere ingeschakelde derden, vertaalkosten, reiskosten, kosten van uittreksels, betalingskosten). Verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht. Het is het Kantoor toegestaan verschotten al naar gelang de situatie vooraf of direct na het verschuldigd worden daarvan in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

4.4 het Kantoor heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek aan te passen (per 1 januari van ieder kalenderjaar).

Artikel 5 - Voorschot

Het Kantoor kan een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten.

Artikel 6 - Betaling

6.1 Het honorarium en (eventuele) verschotten worden in beginsel maandelijks, achteraf, gedeclareerd.

6.2 De betalingstermijn bedraagt veertien (14) dagen na de declaratiedatum, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening.

6.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

6.4 Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan het Kantoor haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden. Het Kantoor is gerechtigd betaalde voorschotten bij het einde van de opdracht te verrekenen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van het Kantoor voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht, uit onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot het bepaalde in dit artikel.

7.2 Het Kantoor advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die ruim voldoet aan de voorwaarden gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten en omvat de dekking zoals opgenomen in de offerte of in de opdrachtbevestiging.

7.3 Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is. De opdrachtgever kan op verzoek een afschrift van de polis worden toegezonden.

7.4 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan het honorarium dat ten behoeve van de opdracht is gedeclareerd in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 15.000.

7.5 Aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.

7.6 Onverminderd bovenstaande sluit het Kantoor iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot door haar ingeschakelde derden, uit.

7.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet binnen één (1) jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

7.8 De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van het Kantoor en/of zijn - al dan niet ondergeschikte - leidinggevenden.

Artikel 8 - Inschakeling van derden

8.1 Het Kantoor is bevoegd om - indien het Kantoor dat voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht (daar waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen in overleg met opdrachtgever) - met inachtneming van de zorgvuldigheid die van het Kantoor verwacht mag worden, bij de uitvoering van de opdracht derden (waaronder: andere advocaten, deurwaarders, notarissen, accountants, andere deskundigen) te betrekken.

8.2 Een eventueel tekortschieten van deze derden kan slechts aan het Kantoor worden toegerekend, indien het Kantoor bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.

8.3 Derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan het Kantoor verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractvoorwaarden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden, in welk geval het Kantoor deze aansprakelijkheidsbeperking en/of bijzondere contractvoorwaarden zal mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

Artikel 9 - Archivering

9.1 Het zaakdossier (relevante correspondentie, notities, aantekeningen, (kopieën van) stukken, overeenkomsten en processtukken) wordt gedurende vijf jaar bewaard gerekend vanaf de dag waarop de schriftelijke bevestiging van de afsluiting van het dossier, waarna het Kantoor het (fysieke en/of digitale) dossier zal vernietigen.

9.2 Administratieve gegevens met betrekking tot de opdracht worden gedurende een periode van zeven jaar bewaard, waarna het Kantoor ze zal vernietigen.

9.3 De bewaartermijnen opgenomen in artikel 9.1 en 9.2 vinden geen toepassing indien het noodzakelijk is voor het Kantoor langer over deze gegevens te blijven beschikken in het kader van een (mogelijke) aansprakelijkheid van het Kantoor uit hoofde van een beroepsfout, respectievelijk een aansprakelijkstelling door een derde.

Artikel 10 - Derdengelden

10.1 Het Kantoor heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Beheer Derdengelden #RECHT, welke ten behoeve van het Kantoor de verplichte derdengeldrekening beheert.

10.2 Het Kantoor sluit mede namens Stichting Beheer Derdengelden #RECHT iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van, of op enige wijze in verband staat met, het door enige bank niet voldoen aan haar verplichtingen.

Artikel 11 - Gegevens

11.1 Het Kantoor zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met de opdrachtgever.

11.2 Ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is het Kantoor verplicht bij aanvang van de werkzaamheden de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan het Kantoor bevestigt de opdrachtgever bekend te zijn met die verplichting en voor zover noodzakelijk toestemming te geven om die gegevens te verstrekken.

11.3 De opdrachtgever verleent toestemming om bij het Kantoor bekende (persoons)gegevens van opdrachtgever, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden in de zin van artikel 8.1.

Artikel 12 - Klachtenregeling

12.1 Het Kantoor hanteert het ‘klachtenreglement van #RECHT advocaten’ welke te raadplegen is op www.hashtag-recht.nl en welke op eerste verzoek kosteloos aan de opdrachtgever zal worden toegezonden.

12.2 Het klachtenreglement biedt een opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) een klacht in te dienen over het optreden van de behandelend advocaat of over de declaratie. De klacht kan worden gericht aan de behandelend advocaat. De daartoe periodiek aangewezen klachtenfunctionaris zal de klacht in behandeling nemen.

11.3 Uitgangspunt van het klachtenreglement van het is dat de opdrachtgever binnen een maand na het indienen van de klacht tevreden wordt gesteld en een oplossing wordt gecreëerd.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de rechtsverhouding tussen het Kantoor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

13.2 De rechtbank Den Haag is bij uitsluiting bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van enig geschil tussen het Kantoor en de opdrachtgever. Niettemin heeft het Kantoor het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever in Nederland.

Artikel 14 - Overige bepalingen

14.1 Van deze voorwaarden is ook een versie in de Engelse taal beschikbaar. In geval van geschil over de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend.

14.2 Het Kantoor is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt de opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat de opdrachtgever schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie