privacyverklaring

I ALGEMEEN

#RECHT advocaten

Deze privacyverklaring is opgesteld ten behoeve van #RECHT advocaten (en de daarbij aangesloten advocaten(kantoren)). #RECHT advocaten bestaat uit zelfstandig werkende en contracterende advocaten(kantoren) die onder gezamenlijke handelsnaam naar buiten treden en welk zelfstandig werkend en contracterend advocatenkantoor, al dan niet door tussenkomst van een praktijkvennootschap op enig moment als zodanig op de website www.hashtag-recht.nl staat vermeld. De zelfstandig werkend(e) en contracterend(e) advocaat/advocatenkantoor waaraan een cliënt een opdracht verstrekt wordt hieronder aangeduid als ‘het Kantoor’.

Verwerkingsverantwoordelijke

Het Kantoor verwerkt persoonsgegevens bij het verlenen van de juridische diensten. Het Kantoor is hierbij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken.

Contactgegevens

De contactgegevens van het Kantoor/verwerkingsverantwoordelijke zijn terug te vinden op de website www.hashtag-recht.nl. Daarnaast kan de cliënt in het kader van de bescherming van zijn persoonsgegevens contact opnemen via privacy@hashtag-recht.nl.

Informatieplicht

Een cliënt is als ‘betrokkene’ aan te merken. Op het Kantoor rust - als verwerkingsverantwoordelijke - de verplichting om de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. In deze privacyverklaring worden betrokkenen geïnformeerd voor welke doelen, met welke middelen en op welke wijze het Kantoor persoonsgegevens verwerkt en welke rechten betrokkenen in dit kader hebben.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring ziet enkel op de verwerking van persoonsgegevens als gevolg van het verlenen van de juridische diensten door het Kantoor. De privacyverklaring ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvinden indien de website van #RECHT advocaten wordt bezocht, is in een aparte privacyverklaring opgenomen en te vinden op de website www.hashtag-recht.nl.

Wijzigingen

Het Kantoor kan deze privacyverklaring in de toekomst aanpassen. Indien het Kantoor deze privacyverklaring aanpast, zal de gewijzigde privacyverklaring op de website van #RECHT advocaten (www.hashtag-recht.nl) worden gepubliceerd met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan doet het Kantoor haar best om die betrokkenen hierover ook direct te informeren.

II PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zien op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het Kantoor verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. contactgegevens van klant (NAW-gegevens, titulatuur, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, identiteitsbewijs;
 2. gegevens onder i) van de wederpartij of derden;
 3. gegevens die de klant verstrekt met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;
 4. gegevens die door derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen in het kader van de behandeling van de zaak of de beslechting van het geschil;
 5. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 6. gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving;
 7. gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het onderhouden van het contact met deze derden.

III DOELEINDEN

het Kantoor verwerkt de persoonsgegevens om:

 1. juridische dienstverleningen en advies te verstrekken (waaronder het voeren van (gerechtelijke) gedingen);
 2. te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen, zoals de verplichting van het Kantoor om zich te vergewissen van de identiteit van klanten;
 3. te factureren en administratie bij te houden;
 4. betalingen te doen en te innen via de derdengeldenrekening van het Kantoor; en/of
 5. het uitoefenen van accountantscontrole dan wel andersoortige controle.

IV GRONDSLAGEN

De wettelijke grondslagen waarop het Kantoor persoonsgegevens verwerkt zijn:

 1. uitvoeren van een overeenkomst;
 2. voldoen aan een wettelijke verplichting;
 3. gerechtvaardigd belang;
 4. toestemming.

V BEWAARTERMIJN

Het Kantoor bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden als genoemd in deze privacyverklaring te bereiken of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Het kan echter voorkomen dat het Kantoor de persoonsgegevens langer moet bewaren omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het geval van de boekhouding: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. Ook is het, op advies van de Orde van Advocaten, nodig dat het Kantoor sommige van de persoonsgegevens in de dossiers maximaal 20 jaar bewaart voor archiveringsdoeleinden. Als sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mag het Kantoor de persoonsgegevens eveneens langer bewaren.

VI DOORGIFTE AAN DERDEN

Wanneer van de diensten van het Kantoor gebruik wordt gemaakt, kunnen sommige van de persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de overeenkomst waarbij betrokkene partij is goed uit te kunnen voeren of omdat een wettelijke verplichting op het Kantoor rust om de persoonsgegevens te delen. Wanneer het Kantoor de persoonsgegevens deelt met derden, die namens het Kantoor persoonsgegevens verwerken (verwerkers), zorgt het Kantoor ervoor dat de persoonsgegevens conform de AVG en deze privacyverklaring beschermd worden door de verwerkersovereenkomsten die het Kantoor met deze derden heeft gesloten.

VII DOORGIFTE BUITEN DE EER

Het kan voorkomen dat het Kantoor persoonsgegevens doorgeeft naar een organisatie in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en dat dat land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER. Zo kan het zijn dat een leverancier van online-dienstverlening (zoals Whatsapp, WeTransfer, Google en Dropbox) die het Kantoor gebruikt buiten de EER gevestigd is (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika), en het gebruik van die dienstverlening een doorgifte van persoonsgegevens naar de leverancier meebrengt.

Als zich zo’n situatie voordoet en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zal het Kantoor zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de hier geldende privacywetgeving. Zo verstrekt het Kantoor enkel persoonsgegevens aan ontvangers in de VS die zijn gecertificeerd onder het EU-VS privacy shield. In andere gevallen kan het Kantoor deze passende waarborgen realiseren door een contract te sluiten met de ontvanger waarvan de inhoud overeenkomst met een voor dat doel goedgekeurd model van de Europese commissie of een nationale toezichthouder, dan wel door gebruik te maken van goedgekeurde gedragscodes of certificering.

Los hiervan kan het Kantoor persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER), welk land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER, indien er sprake is van een wettelijke uitzondering als genoemd in artikel 49 AVG (bijv. op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijk om een overeenkomst die voor u van belang is uit te kunnen voeren).

VIII BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens betreffen gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon of gegevens over gezondheid, of met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Deze gegevens verwerkt het Kantoor enkel indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechten van de klanten in rechte.

IX VERWERKING GEBASEERD OP TOESTEMMING

Indien het Kantoor persoonsgegevens verwerkt op basis van de grondslag dat uitdrukkelijke toestemming in dat kader is gegeven aan het Kantoor, heeft betrokkene te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Mocht de toestemming worden ingetrokken dan zal het Kantoor de persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doel waarvoor de toestemming is gegeven. Het intrekken van de toestemming doet overigens niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.

X GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

het Kantoor maakt in het kader van enige besluitvorming ten aanzien van betrokkene geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

XI RECHTEN ALS BETROKKENE

Een betrokkene heeft wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door het Kantoor te allen tijde het recht om (bij) het Kantoor:

   1. inzage te laten geven in de persoonsgegevens die het Kantoor van de betrokkene verwerkt (inzagerecht);
   2. zijn persoonsgegevens te laten rectificeren als deze onjuist zijn (correctierecht);
   3. zijn persoonsgegevens te alten wissen (verwijderingsrecht/recht op vergetelheid);
   4. de verwerking van zijn persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van verwerking);
   5. bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde van) zijn persoonsgegevens (recht van bezwaar);
   6. zijn persoonsgegevens aan hem te laten verstrekken, dan wel zijn persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op dataportabiliteit).

Bovengenoemde rechten volgen uit de AVG. Deze rechten zijn niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen. Het Kantoor verwijst voor deze specifieke omstandigheden naar artikel 15 t/m 18, 20 en 21 AVG.

Indien betrokkene gebruik zou willen maken van zijn rechten kan deze een mail sturen aan het Kantoor (privacy@hashtag-recht.nl) met daarin beschreven van welk recht gebruik wil worden gemaakt en op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft.

het Kantoor kan de betrokkene vragen zich te identificeren indien hij gebruik maakt van een recht als hierboven genoemd. De reden hiervoor is dat het Kantoor zeker dient te zijn dat zij de persoonsgegevens verstrekt of op andere wijze verwerkt op verzoek van de betrokkene die daar om verzoekt.

Mocht het Kantoor een verzoek van betrokkene om een van bovengenoemde rechten uit te oefenen niet honoreren dan onderbouwt het Kantoor schriftelijk waarom zij dat niet doet, dan wel kan doen

XII BEVEILIGING

het Kantoor beveiligt de persoonsgegevens tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en tegen verlies. Hierbij legt het Kantoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Rekening houdend met de stand van techniek en kosten van de tenuitvoerlegging garanderen deze maatregelen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

XIII KLACHTEN

Mocht een betrokkene onverhoopt een klacht hebben over de wijze waarop het Kantoor met de persoonsgegevens omgaat, dan probeert het Kantoor dat graag eerst zelf met betrokkene op te lossen. Betrokkene kan in dat geval een mail sturen naar klacht@hashtag-recht.nl. het Kantoor reageert daar dan snel schriftelijk op.

Het staat betrokkene - ingeval van een klacht ten aanzien van de wijze waarop het Kantoor persoonsgegevens verwerkt - echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer informatie